อังกฤษ ผู้สอน (180)

เดนมาร์ก ผู้สอน (33)

สเปน ผู้สอน (17)

อาหรับ ผู้สอน (8)

สวาฮีลี ผู้สอน (7)

โยรูบา ผู้สอน (7)

ฝรั่งเศส ผู้สอน (6)

เวียดนาม ผู้สอน (5)

เยอรมัน ผู้สอน (4)

เกาหลี ผู้สอน (4)

รัสเซีย ผู้สอน (4)

แอลเบเนีย ผู้สอน (4)

เบงกาลี ผู้สอน (3)

เปอร์เซีย ผู้สอน (3)

ไอซ์แลนด์ ผู้สอน (3)

อูรดู ผู้สอน (3)

อับคาซ ผู้สอน (2)

แอฟริกานส์ ผู้สอน (2)

ฮินดี ผู้สอน (2)

โปรตุเกส ผู้สอน (2)

อเวสตะ ผู้สอน (1)

อัมฮารา ผู้สอน (1)

บาฟัต ผู้สอน (1)

บัลแกเรีย ผู้สอน (1)

โครเอเชีย ผู้สอน (1)

ลิทัวเนีย ผู้สอน (1)

มาลากาซี ผู้สอน (1)

มราฐี ผู้สอน (1)

มาเลย์ ผู้สอน (1)

ดัตช์ ผู้สอน (1)

เนียนจา ผู้สอน (1)

พาชตู ผู้สอน (1)

บุรุนดี ผู้สอน (1)

โชนา ผู้สอน (1)

เซอร์เบีย ผู้สอน (1)

เตลูกู ผู้สอน (1)

ตุรกี ผู้สอน (1)

อุซเบก ผู้สอน (1)

โวลอฟ ผู้สอน (1)

ฟิลเตอร์

รัสเซีย ผู้สอนและครู

Valentyna

Valentyna

อัตราชั่วโมง

$10.00-$10.00

การทดลอง

$5.00

สอน

รัสเซีย

อาศัยอยู่ค่ะ

Unknown

Last active

19 days ago

Hello everyone! I am native Russian speaker and I have a master degree from the National linguistic university in a very specific skill of teaching the Russian language to non-Russians. I have been teaching Russian for many years to adults and children from all over the world in the classroom and via Skype. Also I have been working as a translator and interpreter in the Ukrainian embassy. I’ve been living in various countries where I taught Russian. My English is fluent, so in our lessons I will explain everything to you in a very understandable and easy way. My lessons are well organized, well - planned and well structured. All the lessons are tailored exactly to your individual needs. If you are a beginner, I will help you to achieve the necessary level of everyday communication in the shortest possible time, since I know the secret of the optimal sequence of material presentation. And if you are already an advanced student, with me you will finally begin to speak fluently in Russian. I look forward to meeting you!

Elena

Elena

อัตราชั่วโมง

$5.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

รัสเซีย

อาศัยอยู่ค่ะ

กรีซ

Last active

16 days ago

Hello, I am Elena. I have the master degree in teaching and 5 years of teaching experince. As if I am the native speaker and experienced teacher, I can teach any level and help with exam preparation. I usually build my lesson according to students' preferences, giving the theory in very small pieces and after it follows the practice. Mostly, I concentrate on a real language that will be useful for communication, reading, writing, listening or watching videos.

Margaryta

Margaryta

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$4.00

สอน

รัสเซีย

อาศัยอยู่ค่ะ

ยูเครน

Last active

55 days ago

I am a native Ukrainian speaker with Ph.D. in Physics. I speak Russian, Ukrainian, English, and Spanish. I love helping people understand what language means or how it works. I am a certified English teacher. I am quite adaptable to your needs. My experience in teaching has shown me that every student is different so I do change my teaching style from one student to other. In general, I like providing tools and help that the student can use to improve his/her skills so when a doubt comes the student can reach the answer by his/her own instead of me saying the result with no thinking from the other part.

Mike

Mike

อัตราชั่วโมง

$8.00-$10.00

การทดลอง

$2.00

สอน

รัสเซีย

อาศัยอยู่ค่ะ

สหรัฐอเมริกา

Last active

55 days ago

Hello! My name is Mike. I am from Moldova (part of ex soviet union). I studied English at Bible seminary . I am excited to start teaching Russian!