อังกฤษ ผู้สอน (170)

สเปน ผู้สอน (20)

สวาฮีลี ผู้สอน (9)

โยรูบา ผู้สอน (6)

แอฟริกานส์ ผู้สอน (4)

เดนมาร์ก ผู้สอน (4)

รัสเซีย ผู้สอน (4)

แอลเบเนีย ผู้สอน (4)

อาหรับ ผู้สอน (3)

เยอรมัน ผู้สอน (3)

ฝรั่งเศส ผู้สอน (3)

เกาหลี ผู้สอน (3)

อูรดู ผู้สอน (3)

เวียดนาม ผู้สอน (3)

อับคาซ ผู้สอน (2)

อัมฮารา ผู้สอน (2)

บัลแกเรีย ผู้สอน (2)

เบงกาลี ผู้สอน (2)

เปอร์เซีย ผู้สอน (2)

ฮินดี ผู้สอน (2)

ไอซ์แลนด์ ผู้สอน (2)

มราฐี ผู้สอน (2)

ดัตช์ ผู้สอน (2)

โปรตุเกส ผู้สอน (2)

เซบู ผู้สอน (1)

โครเอเชีย ผู้สอน (1)

อาร์เมเนีย ผู้สอน (1)

อิกโบ ผู้สอน (1)

ลิทัวเนีย ผู้สอน (1)

มาลายาลัม ผู้สอน (1)

มาเลย์ ผู้สอน (1)

พาชตู ผู้สอน (1)

บุรุนดี ผู้สอน (1)

เซอร์เบีย ผู้สอน (1)

ตุรกี ผู้สอน (1)

โวลอฟ ผู้สอน (1)

ฟิลเตอร์

ลัตเวีย ผู้สอนและครู

Olga

Olga

อังกฤษ

Hi! I'm Olga from the Philippines and I've been teaching English for 8 years here in Japan. I love what I do especially if I can bring out the best in each student. I can provide every student may it be a beginner or already mastering English, what they need and I always make sure that I teach from the "heart".

ลองบทเรียนออนไลน์

ใช้เวลามากขึ้นกับอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพในราคาที่ต่ำกว่า

เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นด้วยบทเรียนวิดีโอสด

เชื่อมต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่ดีที่สุดจากทุกที่ทุกเวลา

Charlotte

Charlotte

ฝรั่งเศส

Hi, Im Charlotte. I teach English in France, and I teach French to foreign workers as well. Ive been teaching for 3 years now, Im a

Alessandro

Alessandro

สเปน

Student of foreign languages since 2014, Spanish teacher online since January 2018 Always looking to improve the communication skills of my students, as well as ensuring the learning and understanding of each lesson, adapting and personalizing lessons to students needs, and creating a friendly environment during the classes

ผู้สอนออนไลน์

เรียนรู้บทเรียนแบบตัวต่อตัวกับครูสอนภาษา

ZurallAngela

ZurallAngela

เซบู

I am Zuralla Angela E. Cuajao. Stay at home mom and have two kids.Honestly i didn't finish my college degree because of some personal reason,I'm a college undergraduate but i'm willing to teach Cebuano language or Bisaya language because i'm a pure Bisaya or Cebuano. I live in the Philippines and i love to teach Cebuano language and Tagalog language, I am good in English language too. To those who wants to learn Cebuano,Tagalog and English languages just email or contact me so i can prepare. I make sure you will learn my languages.That's all. Thank you.

Jamaima

Jamaima

อังกฤษ

I have been working for almost 12 years in different industries I love hearing different kind of stories, so I know through teaching aside from sharing my knowledge to my students I can also learn from their experiences. I help my students by being confident in using the English language and at the same time polishing and improving their pronunciation and grammar. I also have experience in Sales so my classes will be beneficial for students who wants to improve their Business English as well.

Shela

Shela

อังกฤษ

Hi I am Shela Mae. I am not just a teacher, but a friend! I am 23 years old. I am currently living in Philippines. I am a professor and I have been studying law for about 6 years in a university. I am a license Criminologist.I have 2 years experience in teaching English online. I can handle kids and adults from beginners to intermediate and so on. I have been dealing with many kinds of books, such as IELTS, Business English, Books for Kids and etc. Teaching is my passion, so if you want to learn or if you need advises or if you need someone to help you with your communication skills, let me help you with that. If you want to work on with your grammar skills or fluency, speed, and pronunciation, you just need to book me. I assure you that every class will be fun and engaging! See You!

Jingjing

Jingjing

อังกฤษ

Hi! It is my hope I can work with you. Allow me to share my passion which is blessing many by imparting what I know. I am just excited to teach... to help others learn English more. I am but excited to serve many. I wanna journey with them in this endeavor of them. I wanna be their mentor. I wanna be a catalyst in changing and improving ones lives. I might not have the teaching experience... but serving is really my cup of tea. I love English. Ive worked in Customer Service for like 10years.

Sári

Sári

อังกฤษ

Hello,Im Sári, an energetic and easy-going Hungarian girl in her mid-twenties. I have an IT based educational and professional background, but recently Ive started to feel

Kelisha

Kelisha

อังกฤษ

I have 5 years of teaching experience, 1 year of which is online teaching and I have a 120 hour tefl certificate.

Edouard

Edouard

อังกฤษ

Hello My name's Ed. I'm a professional teacher, currently employed as a university lecturer teaching business English and public speaking in Thailand. I have over 6 years experience in education. I first started teaching in 2010 with ECC group in Thailand. Through them, I got my TESOL certificate and taught at a government school and inside the ECC facilities to both kids and adults. During that time, I started a bachelor's degree in education and graduated in 2013. In 2011, I got offered a position at an international school to teach in the MEP (mini English program) to kids from kindergarten to grade 10. The classes had on average 25-30 kids. In 2015 I got approached by Ayutthaya Rajabhat University and I currently teach there. I teach with passion and I'm very invested with my students. I believe creating a strong relationship between students and teachers is essential, and making the classes as fun and enjoyable as possible will yield the best results. I'm bilingual in both English and French and fluent in Thai. I'm highly motivated and result oriented.